എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

പ്രകടന കേസ്

വീട്> പ്രകടന കേസ്

തിരിച്ച്

ബംഗ്ലാദേശിലെ റഫ്രിജറൻ്റ് ചാർജിംഗ് മെഷീൻ

145
കർത്താവേ
1
2
3

In June 2021, ACബസാർCompany intends to expand the scale of the air conditioner production project. The refrigerantചാർജ്ing machine was urgently needed, and after a month of technical discussions, the solution was finallyfinalized.

After confirming the requirements with Jalal, the person in charge of AC company, we recommend the double guns ചില്ലിചാർജ്ജുചെയ്യുന്നു യന്ത്രം.

Looking back on the whole process, the communication process with AC Company was unforgettable. The emergence of new problems and solutions are always the main theme of this project. The efficient office efficiency of both companies has laid the foundation for the perfect completion of this project. look forward for nextസഹകരണം.മുമ്പത്തെ

ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രജിത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ

എല്ലാം

CSEPEL-ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് ടാപ്പറിംഗ് മെഷീൻ

അടുത്തത്
ശുപാർശ ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ